ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายวิริยะ วรายุสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 1
2นางสาวศิรภัสสร โปะคาบ้านแม่แฮเหนือสพป.เชียงใหม่ เชต 5 สพป.เชียงใหม่ เขต 5
3นางรักชนก อิ่นป้อบ้านแม่ซาสพป.น่าน เขต 1 สพป.น่าน เขต 1
4นายสนั่น เทใหม่บ้านแม่ซาสพป.น่าน เขต 2 สพป.น่าย เขต 2
5นางสาวกุลธิดา สุภามงคลบ้านแม่แดดน้อยสพป.ลำปาง เขต 1 สพป.ลำปาง เขต 1
6นายนพรัตน์ ถาวรบ้านผานังสพป.เชียงใหม่ เขต 5 สพป.เชียงใหม่ เขต 5
7นางกรรณิการ์ ศิริเจริญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6สพป.เชียงใหม่ เขต 5 สพป.เชียงใหม่ เขต 5
8นางสาวรชา เสรีกุลบ้านจันทร์ลาออกจากราชการ