ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายฝนเพชร ธงทาสีบ้านแจ่มหลวงสพป.เชียงใหม่ เขต 2 สพปเชียงใหม่ เขต 2
2นายวสันต์ ทองเงินแม่ตะละสพป.เชียงใหม่ เขต 3 สพป.เชียงใหม่ เขต 3
3นางพัทรมน ยอดใจสามัคคีสันม่วงสพป.เชียงใหม่ เขต 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 4
4นางสาวพิชญาภัค โนลาบ้านห้วยม่วงสพป.เชียงใหม่ เขต 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 4
5นายทศพร คำภีระบ้านแม่หงานหลวงสพป.เชียงใหม่ เขต 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 4
6นายธนพล ทนันชัยบ้านแม่แฮเหนือลาออกจากราชการ