ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายจิรเมธ จันทบูรณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6เกษียณอายุ 
2นางดวงพร ปิ่นทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6เกษียณอายุ 
3นายอุดมศักดิ์ ขัตลิวงศ์บ้านวังน้ำหยาดเกษียณอายุ 
4นายเกษม มณีวรรณบ้านใหม่สารภีเกษียณอายุ 
5นางบุษบา อินต๊ะพันธ์บ้านแม่ศึกเกษียณอายุ 
6นางกัษมา แสนคำชุมชนศรีจอมทองเกษียณอายุ 
7นายบุญส่ง กะระวีวัดพุทธนิมิตรเกษียณอายุ 
8นางปราณี โสภาบ้านสบเตี๊ยะเกษียณอายุ 
9นายวิชัย สิทธิฟองบ้านท่าหลุกเกษียณอายุ 
10นางสาวสมร ปานคงบ้านอมเม็งเกษียณอายุ 
11นางสุปรานี อินต๊ะยศบ้านสบเตี๊ยะเกษียณอายุ 
12นายศักดิ์ชัย เตียสุวรรณบ้านผานังเกษียณอายุ 
13นายคำ ทองบือบ้านห้วยส้มป่อยเกษียณอายุ 
14นายนิรุตติ์ ชื่นชมธารากุลบ้านห้วยยาเกษียณอายุ 
15นางบัวไข ฤทธิ์เรืองโรจน์บ้านนาฮ่องเกษียณอายุ 
16นางเพียรใจ รู้ฉลาดบ้านนาฮ่องเกษียณอายุ 
17นางวิไลวรรณ แก้วทันใจชุมชนศรีจอมทองเกษียณอายุ 
18นายนคร นามเทพบ้านใหม่สารภีเกษียณอายุ 
19นางโนพอ อร่ามคีรีไพรแม่ตะละเกษียณอายุ 
20นายไพโรจน์ วณีสอนบ้านโม่งหลวงเกษียณอายุ 
21นายหิรัญ สุขใจบ้านทัพเกษียณอายุ 
22นายประจัญ อินทรบ้านแม่หอยเกษียณอายุ 
23นายนนทิ ปัณชยชญ์ชุมชนศรีจอมทองเกษียณอายุ 
24นายนเรศ สายตรงบ้านผานังเกษียณอายุ