ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางนฤมล จันทร์เขียวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6สพป.เชียงใหม่ เขต 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 4
2นางสาววารุณี ธินวลบ้านปางอุ๋งสพป.เชียงใหม่ เขต 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 4
3นายสมจิตร ดวงใจไพรวัลย์บ้านขุนแปะสพป.เชียงใหม่ เขต 5 สพป.เชียงใหม่ เขต 5
4นางอุทัยรัตน์ บุษบงค์บ้านห้วยทรายลาออกจากราชการ 
5นางสาวนพวรรณ สมบัติใหม่บ้านปากทางท่าลี่สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 1
6นางสาวปภัทรนันท์ มาใหม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 1