ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวนนทวรรณ เทือกสีบุญบ้านแม่นาจรลาออกจากราชการ 
2นางสาวนลพรรณ แก้วก๋องมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ถึงแก่กรรม