ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางบัวเหลียว จันทร์หอมไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)ลาออกจากราชการ