ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวเพ็ญพันธ์ จัตุรภัทร์บ้านกองแขกสพป.เแพร่ เขต 1 สพป.เแพร่ เขต 1
2นายวรชิต มานาวงศ์บ้านแจ่มหลวงสพป.เชียงราย เขต 2 สพป.เชียงรายเขต 2
3นางสาวสุดาวรรณ วุฒิจำเริญบ้านท่าข้ามสพป.เชียงใหม่ เขต 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 1
4นางสาวนันทวดี จบสูงเนินบ้านห้วยส้มป่อยสพป.เชียงใหม่ เขต 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 1
5นางจิรัชยา ธรรมปัญโญบ้านแม่แดดน้อยสพป.เชียงใหม่ เขต 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 1
6นางมยุรี เกษตรกุลทรัพย์บ้านปางอุ๋งสพป.เชียงใหม่ เขต 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 1
7นายสาคเรศ ตาวากุลบ้านแจ่มหลวงสพป.เชียงใหม่ เขต 2 สพป.เชียงใหม่ เขต 2
8นางเกศิรินทร์ จุมปาบ้านสบแจ่มฝั่งซ้ายสพป.เชียงใหม่ เขต 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 4
9นางดวงเดือน พันธมิตรบ้านห้วยส้มป่อยสพป.เชียงใหม่ เขต 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 4
10นายดนุพล ตลาดบ้านห้วยทรายสพป.เชียงใหม่ เขต 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 4
11นายอรรณพ คำมาตาบ้านแม่ปอนสพป.เชียงใหม่ เขต 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 4
12นางสาวเกศฎาพร มูลแก้วบ้านสบแม่รวมสพม.34 สพม.34
13นางวิไลลักษณ์ บุญชูบ้านแจ่มหลวงสพม.34 สพม.34
14นายสงวน ยารังกาบ้านเนินวิทยาลาออกจากราชการ 
15นายณัฐกานต์ ชัยวงค์บ้านนากลางสพป.เชียงใหม่ เขต 5 สพป.เชียงใหม่ เขต 5
16นางศุภรักษ์ รักษาดีบ้านสบเตี๊ยะรร.เทศบาลจอมทอง1 เทศบาลตำบลจอมทอง
17นางสาวขนิษฐา กันทาเดชบ้านขุนแม่รวมสพป.เชียงราย เขต 3 สพป.เชียงราย เขต 3
18นางสาวนันทนา วงค์พิริยไพศาลบ้านปางอุ๋งสพป.ลำพูน เขต 1 สพป.ลำพูน เขต 1