ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางฉัตรวลัย ปิยพรชัยตระกูลไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)ลาออกจากราชการ 
2นางสาวสยุมพร ศรีวงศ์บ้านจันทร์ลาออกจากราชการ