ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาววณีรัตน์ แย้มพรามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6เกษียณอายุ 
2นางสายสุนีย์ ปินทะยาชุมชนศรีจอมทองเกษียณอายุ 
3นายนิพนธ์ มูลใหม่วัดพุทธนิมิตรเกษียณอายุ 
4นายประสิทธิ์ พรหมพิจารณ์ไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)เกษียณอายุ 
5นายโสภณ มาลารัตน์บ้านท่าหลุกเกษียณอายุ 
6นายพีระพงศ์ นะติกาบ้านทัพเกษียณอายุ 
7นายเกียรติศักดิ์ สุขทาบ้านห้วยผาเกษียณอายุ 
8นายฉลาด ญาณมงคลศิลป์บ้านขุนกลางเกษียณอายุ 
9นางศุทธินี เตชะตาบ้านน้ำตกแม่กลางเกษียณอายุ 
10นางสุนีย์ คำแปงบ้านน้ำตกแม่กลางเกษียณอายุ 
11นางสาวชุติมา เรือนคำฟูบ้านน้ำตกแม่กลางเกษียณอายุ 
12นางวันเพ็ญ จาระนะวัดพระบาทเกษียณอายุ 
13นางวัชรินทร์ คัมภิโรชุมชนศรีจอมทองเกษียณอายุ 
14นางสุภาณีย์ ปัญญาเทพชุมชนศรีจอมทองเกษียณอายุ 
15นางวราภรณ์ อุทัยทัศน์ชุมชนศรีจอมทองเกษียณอายุ 
16นางอำพรรณ รัชวัตร์บ้านปากทางท่าลี่เกษียณอายุ 
17นางจารุนันท์ บุญเฟื่องบ้านปากทางท่าลี่เกษียณอายุ 
18นางสมเพชร แสนใจบ้านแปะเกษียณอายุ 
19นายเวชกร โฆวาสินธุ์บ้านห้วยทรายเกษียณอายุ 
20นางบุญศรี อุดมบ้านข่วงเปาใต้เกษียณอายุ 
21นางอรพิน ขันไทยบ้านท่าข้ามเกษียณอายุ 
22นางรุ่งอรุณ มายางบ้านโรงวัวเกษียณอายุ 
23นายสมบัติ มายางบ้านสบแปะเกษียณอายุ 
24นางอัมพร อุปนันท์บ้านหนองคันเกษียณอายุ 
25นายสมพล ศรีจอมทองบ้านใหม่สารภีเกษียณอายุ 
26นายดำรงค์ คำวงศ์ศาบ้านใหม่สารภีเกษียณอายุ 
27นายกรีธา ยศถามีวัดพุทธนิมิตรเกษียณอายุ 
28นางศศิธร ประสพสุขไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)เกษียณอายุ 
29นางอุษา เป็งใจยะบ้านท่าหลุกเกษียณอายุ 
30นางยุพิน พรหมจันทร์ใจบ้านท่าหลุกเกษียณอายุ 
31นางมะลิ ยารังกาชุมชนบ้านช่างเคิ่งเกษียณอายุ 
32นางนงลักษณ์ วณีสอนชุมชนบ้านช่างเคิ่งเกษียณอายุ 
33นายมานพ ไม่มีเหตุบ้านแม่ปานเกษียณอายุ 
34นายผ่อง ศรีสุขอินทนนท์วิทยาเกษียณอายุ 
35นางโสภี สมพันธ์บ้านเนินวิทยาเกษียณอายุ 
36นายสมหวัง แสงหล้าบ้านแม่แฮเหนือเกษียณอายุ 
37นายบุญศรี สาสุจิตรบ้านแม่แฮเหนือเกษียณอายุ 
38นางวาสนา อินทรบ้านแม่นาจรเกษียณอายุ 
39นายสุเทพ อินทรบ้านแม่นาจรเกษียณอายุ 
40นายเสฐียร กูลเรือนบ้านสบวากเกษียณอายุ 
41นายวิรัตน์ ตาปัญญาบ้านสามสบเกษียณอายุ 
42นางทิพย์วรรณ ชาวเชียงขวางชุมชนศรีจอมทองเกษียณอายุ 
43นางสุดารักษ์ ธุระวรบ้านแจ่มหลวงเกษียณอายุ