ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายเฉลิมชัย อินต๊ะยศบ้านโรงวัวรร.บ้านวังศรี สพป.ชม.4
2นายประยงค์ มีสิมมาบ้านหาดนาครร.บ้านหาดนาค สพป.ชม.4
3นายอินสอน หน่อเรืองบ้านแจ่มหลวงสพป.เชียงใหม่ เขต 1 สพป.ชม.1
4นายจำเนียร ไตรมาตรบ้านปากทางท่าลี่โอนไปสพป.ชม เขต 1 สพป.ชม เขต 1
5นายชลอ ใจซื่อบ้านขุนกลางสพป.ชม.4 สพป.ชม.4