รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6นายสมพงศ์ พรมจันทร์   
101ชุมชนข่วงเปาเหนือ  053341264 
102ชุมชนศรีจอมทองนายจักรคำ หวันแดง 053341263 
103ไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)นายก้านปณตพงศ์ แก้วก๋องมา 053361009 
104นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์นายชูโชค แนบสนิทธรรม 053460006 
105บ้านข่วงเปาใต้  053460150 
106บ้านขุนกลางนางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี 053268580 
107บ้านขุนแตะนายเกียรติศักดิ์ ไชยา 053460005 
108บ้านขุนแปะนางรัชนี ต๊ะคำ   
110บ้านขุนยะนายพิเชษฐ์ แสนยาสมุทร์ 053460147 
112บ้านท่าข้ามนายสนอง จันทร์มา   
114บ้านท่าหลุกนายม่อนถิ่น นพคุณ 053341815 
119บ้านน้ำตกแม่กลางนายประวิทย์ ก้อนสุรินทร์   
121บ้านบนนา    
122บ้านปากทางท่าลี่นายกำพล คำแปง 053369627 
123บ้านแปะนายสมเจตน์ พรหมซาว 053460151 
125บ้านเมืองกลางนายสุเทพ ศรีชูทอง   
126บ้านเมืองอางนายโกเมศ มหาสุวรรณ 053228313 
127บ้านแม่เตี๊ยะนายปรีชา วิระราช 053460317 
128บ้านแม่สอยนางสุชา ยาไชยบุญเรือง 053267616 
130บ้านโรงวัวนายธนกฤต ทาบุรี 053267615 
131บ้านวังน้ำหยาดนางเสาวนีย์ คำอุด 053460162 
132บ้านสบแจ่มฝั่งซ้ายนางสาวฐิติกา เขื่อนแก้ว 053267524 
134บ้านสบเตี๊ยะ  053341008 
135บ้านสบแปะนายอนิรุทธิ์ จิตหาญ   
136บ้านหนองคันนายนรเศรษฐ์ ตาคำ 053460142 
138บ้านห้วยทรายนางสาวศิริพัฒน์ ชมภูรัตน์ 053461348 
139บ้านห้วยน้ำดิบนายเรืองชัย สิงห์หล้า   
140บ้านห้วยม่วงนางสาวพิชญาภัค โนลา 053361276 
141บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายนายจักรพันธ์ เตปิน 053460141 
142บ้านห้วยส้มป่อยนายวินัย ใจยา 053460299 
143บ้านห้วยสะแพดว่าที่ร้อยตรีสายัณห์ อุ่นเรือน 053460140 
144บ้านหาดนาค  053460138 
146บ้านใหม่สารภีนางพัชรินทร์ วงค์ติ๊บ 053267617 
147ป่ากล้วยพัฒนา  053460300 
148วัดพระบาทนางสาวมัสลิน บัวศรี   
149บ้านแม่ปอนนายประสงค์ พรมทา   
150วัดพุทธนิมิตรนางอทัยรัตน์ คำสุรีย์ 053460139 
201ชุมชนบ้านช่างเคิ่งนายบุญเลิศ ทิพจร 053485105 
202ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มนายจรัญ แสงบุญ 053828283 
204บ้านกองแขกนายวิชิต พิทาคำ 053268609 
206บ้านขุนแม่นายนายดุสิต สุขสบาย 053229982 
207บ้านขุนแม่หยอดนายจักร พิชัย 053460041 
208บ้านต่อเรือนายจำรัส มูลแก้ว 053828312 
210บ้านทัพ  053485204 
211บ้านทุ่งแกว่าที่ร้อยตรีวัตร สุขใจ 053228150 
213บ้านทุ่งยาวนางเจนจิรา ชมชื่น 053460178 
214บ้านนากลางนายโสภณ พรหมแก้ว 053460045 
217บ้านนาฮ่องนายสงัด ร่มโพธิ์ 053460044 
218บ้านเนินวิทยานายสมชัย กองอินทร์ 053485106 
220บ้านปางเกี๊ยะนายนพรัตน์ อาจใจ 053460042 
221บ้านปางหินฝนนายสมคิด แก้วคำ 053460173 
223บ้านปางอุ๋ง  053460043 
226บ้านแปะสามัคคีนายประสิทธิ์ แก้วชมภู   
227บ้านผานังนายพิทักษ์ สวนใจ 053460176 
228บ้านผาละปินายธีรศักดิ์ ปอโชโร 053229982 
229บ้านพุยนายอาคม ศรีสวัสดิ์ 053460172 
230บ้านเฮาะวิทยานายวิทยา รัตนย่อมงามดี   
231บ้านแม่ซานายธนะชัย บุญศรี   
232บ้านแม่ตูมนายอาทิตย์ วะไลใจ   
233บ้านแม่นาจรนายธีรพงษ์ บุญเทียม 053460160 
234บ้านแม่ปานนายนพรัตน์ บุญเกิด 053268668 
235บ้านแม่มะลอนายกิตติพันธุ์ ปวงคำ 053229916 
236บ้านแม่มุนายชัชพล แก้ววงค์วาน 053261881 
237บ้านแม่วาก  053460158 
238บ้านแม่ศึกนายสมยศ ใจหาญ 053460152 
239บ้านแม่หงานหลวงนายลำพูน สุขใจ 053460312 
240บ้านแม่หอยนายชลวิทย์ ชื่นใจ   
241บ้านแม่เอาะนายพานุวัฒน์ มณียารัตน์ 053460302 
242บ้านแม่แฮใต้    
243บ้านแม่แฮเหนือนายชูเดช เฟื่องฟู 053482058 
245บ้านโม่งหลวงนางสาวขณิษฐ์ ทศพงศ 053460033 
248บ้านสบแม่รวมว่าที่ร้อยตรีกันตภณ ลืนคำ 053460308 
249บ้านสบวากนายสมจิต ใจหาญ 053460157 
251บ้านสองธารนายธนบูรณ์ รัตนบำเพ็ญ   
252บ้านสามสบนายอิศราวิทย์ จริยา 053460177 
253บ้านห้วยผา    
255บ้านอมขูด    
256บ้านอมเม็ง  053268585 
257องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ (ออป.๑๓)นายอภิวัฒน์ คนใจบุญ 053460034 
258อินทนนท์วิทยานายชัชวาล วิเศษคุณ 053460037 
259ชุมชนตำบลท่าผานายบุญส่ง ปิงกุล   
301บ้านขุนแม่รวมนายวัฒนา โรจน์เจริญชัย 053460310 
302บ้านจันทร์นายไพรัช ดวงจันทร์ 053460039 
304บ้านแจ่มหลวงนายฝนเพชร ธงทาสี 053460035 
305บ้านแม่แดดน้อย    
307บ้านแม่ตะละเหนือนายวิเชียร นามแก้ว 053865767 
309บ้านห้วยยานายสว่างชัย ศิลป์มิตรภาพ 053460036 
310บ้านห้วยปูนายชัยประเสริฐ ฉั่วตระกูล 0899547103 
312สามัคคีสันม่วงนายยุทธนา คำวัง 053460038