รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6นายจิมจง ทองคำวัน   
102ชุมชนศรีจอมทองนายกิตติพันธ์ ปันแก้ว 053341263 
103ไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)นายปณตพงศ์ กุลชนเสถียร 053361009 
104นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์นายชูโชค แนบสนิทธรรม 053460006 
106บ้านขุนกลางนายพิเชษฐ์ แสนยาสมุทร์ 053268580 
107บ้านขุนแตะนายสุรชัย ใจวารี 053460005 
108บ้านขุนแปะนางรัชนี ต๊ะคำ   
110บ้านขุนยะ  053460147 
112บ้านท่าข้าม    
114บ้านท่าหลุกนางอทัยรัตน์ สมสุข 053341815 
119บ้านน้ำตกแม่กลางนายประวิทย์ ก้อนสุรินทร์   
121บ้านบนนานายวิทยา อนุเกรียงไกร   
122บ้านปากทางท่าลี่นายกำพล คำแปง 053369627 
123บ้านแปะนายสมเจตน์ พรหมซาว 053460151 
125บ้านเมืองกลางนางสาวมัสลิน บัวศรี   
126บ้านเมืองอางนางสาวเสรีรัตน์ เปียงใจ 053228313 
128บ้านแม่สอยนายอัครวรรธน์ ยศเดชากิตติ์ 053267616 
130บ้านโรงวัวนายธนกฤต ทาบุรี 053267615 
132บ้านสบแจ่มฝั่งซ้ายนายกิตติพันธุ์ ปวงคำ 053267524 
134บ้านสบเตี๊ยะนายปรีชา วิระราช 053341008 
135บ้านสบแปะนายพนม สุรินทร์   
136บ้านหนองคันนายประดิษฐ์ สุดวงรัตน์ 053460142 
138บ้านห้วยทรายนางเสาวนีย์ คำอุด 053461348 
139บ้านห้วยน้ำดิบนายม่อนถิ่น นพคุณ   
140บ้านห้วยม่วงนายกิตติศักดิ์ สมคิด 053361276 
141บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายนายจักรพันธ์ เตปิน 053460141 
142บ้านห้วยส้มป่อยนายชัชพล แก้ววงค์วาน 053460299 
143บ้านห้วยสะแพดนางสาวอุสรา จินะสุข 053460140 
144บ้านหาดนาคนางณัฐธิดา จันทะกูฏ 053460138 
146บ้านใหม่สารภีนางอัญชลี สุรินทร์ 053267617 
147ป่ากล้วยพัฒนานายสงบ เจริญสุข 053460300 
148วัดพระบาท    
149บ้านแม่ปอนนางสาวศิริพัฒน์ ชมภูรัตน์   
201ชุมชนบ้านช่างเคิ่งนายนพรัตน์ บุญเกิด 053485105 
202ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มนายอภิวัฒน์ คนใจบุญ 053828283 
204บ้านกองแขกว่าที่ร้อยตรีวัตร สุขใจ 053268609 
206บ้านขุนแม่นายนายไพฑูรย์ ใจอ่อน 053229982 
207บ้านขุนแม่หยอดนายจักร พิชัย 053460041 
208บ้านต่อเรือ  053828312 
210บ้านทัพนายพงศ์อมร ทาวี 053485204 
211บ้านทุ่งแก  053228150 
213บ้านทุ่งยาวนายพานุวัฒน์ มณียารัตน์ 053460178 
214บ้านนากลางนายไกรศิลป์ ใจยา 053460045 
217บ้านนาฮ่องนายสงัด ร่มโพธิ์ 053460044 
218บ้านเนินวิทยานายอาคม ศรีสวัสดิ์ 053485106 
219บ้านบนนา  053460180 
220บ้านปางเกี๊ยะว่าที่ร้อยตรีพิทยา สุทธนะ 053460042 
221บ้านปางหินฝนนายกมล แสงบุญ 053460173 
223บ้านปางอุ๋งนายวัฒนา โรจน์เจริญชัย 053460043 
226บ้านแปะสามัคคี    
227บ้านผานังนายพิทักษ์ สวนใจ 053460176 
228บ้านผาละปินายธีรศักดิ์ ปอโชโร 053229982 
229บ้านพุยนายวิเศษ ฟองตา 053460172 
230บ้านพุย สาขาพุยใต้    
231บ้านแม่ซานายอนุชา เลิศศรี   
232บ้านแม่ตูมนายอาทิตย์ วะไลใจ   
233บ้านแม่นาจรนายสมจิต ใจหาญ 053460160 
234บ้านแม่ปานนายเสน่ห์ เตจ๊ะนา 053268668 
235บ้านแม่มะลอนายไกรรัตน์ ปันศิริ 053229916 
236บ้านแม่มุว่าที่ร้อยตรีธนวัฒน์ กาไว 053261881 
237บ้านแม่วากนางสาวสุพัฒน์ ภูมิสมบัติ 053460158 
238บ้านแม่ศึกนายสมชาย รังษี 053460152 
239บ้านแม่หงานหลวงนายพิทักษ์ เพ็ญธรรม 053460312 
240บ้านแม่หอยนางจันทร์เพ็ญ สารินจา   
241บ้านแม่เอาะนายคเณศ พิทาคำ 053460302 
242บ้านแม่แฮใต้นายเกียรติศักดิ์ กุลสวัสดิ์มงคล   
243บ้านแม่แฮเหนือนายยุทธนา คำวัง 053482058 
245บ้านโม่งหลวงนางสาวขณิษฐ์ ทศพงศ 053460033 
248บ้านสบแม่รวมนายวีระพล ฤทธิ์เรืองโรจน์ 053460308 
249บ้านสบวากนางสายพิณ สวนใจ 053460157 
251บ้านสองธารนายวิทยา วิเกะ   
252บ้านสามสบนางรุจิรา ภรพิพัฒน์กุล 053460177 
253บ้านห้วยผานายโชติพัฒน์ องอาจ   
255บ้านอมขูดนายนพรัตน์ อาจใจ   
256บ้านอมเม็งนายนิรุติ เจริญพัฒนวิทย์ 053268585 
257องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ (ออป.๑๓)นางสุพิชชา ปันศิริ 053460034 
258อินทนนท์วิทยานายสมคิด แก้วคำ 053460037 
259ชุมชนตำบลท่าผานายอิศราวิทย์ จริยา   
260บ้านเฮาะวิทยานายสมบัติ เรือนคำฟู   
301บ้านขุนแม่รวมนางประภารัตน์ ชื่นชูไพร 053460310 
302บ้านจันทร์นางนันทริน เขื่อนแก้ว 053460039 
304บ้านแจ่มหลวงนายดนุพล ใจอ้าย 053460035 
305บ้านแม่แดดน้อย    
307บ้านแม่ตะละเหนือว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ สินทร 053865767 
309บ้านห้วยยานายชันษา คณากุลศิริ 053460036 
310บ้านห้วยปู  0899547103 
312สามัคคีสันม่วงนายวิศิษฏ์ชัย อภิวงศ์เจริญ 053460038